JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

21 May 2012

Suksesvolle werkswinkel

JOHN STEPHENS

Op Saterdag, 19 Mei 2012, is die eerste werkswinkel vanjaar om eie navorsingsprobleme in groepsverband te bespreek, gehou. Agt-en-twintig lede het die byeenkoms bygewoon.

 
Onder leiding van ervare groepsleiers Lucas Rinken, Dennis Pretorius en Richard Ford is daar aan lede se probleemvrae aandag gegee. Veral lede wat nog nie veel ervaring in genealogiese navorsing het nie, kon hierby baat vind. Meer ervare lede kon ook nuttige wenke in die gesprekke inbring.


Probleme waarmee lede maar steeds worstel is natuurlik die vasloop teen ‘n muur en waar mens dan nie sommer net daar verby kan kom nie. Ook die gebruik van ‘n geskikte rekenaarprogram en die probleme daaraan verbonde, kon bespreek word.

Hoe en waar om die nodige sertifikate te bekom bly maar ‘n probleem en die groepleiers kon regtig hier rigting gee. In die bespreking het ook heelwat interessanthede na vore gekom. Vrae in verband met die aanneming van kinders en hoe die saak behoorlik opgelos kan word is gevrae.

Onder andere was een van die vrae dat ‘n Duitse wesie wat deur mense hier in Suid-Afrika aangeneem is en dus hulle van gekry het, vorentoe weer op die regte spoor van sy biologiese ouers kan kom.

Die interessante middag is afgesluit met heerlike verversings wat deur ons nuwe funksiesekretaris, Lynette Swanepoel, en haar span voorgesit is.