JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

28 January 2012

Notules: Januarie 2011

Notule van  die Komiteevergadering, gehou om 12.00 op 21 Januarie 2012, in die Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers.

Teenwoordig: Lucas Rinken (voorsitter); Louise Dick; Margaret Humphries; Penny Evans; Neels Coertse; Gerard Marloth; Giel Nel; Dennis Pretorius; Bob Saunders; Graham Southey; John Stephens.
1.Verwelkoming: Die voorsitter heet almal hartlik welkom.
2. Verskonings: Barbara Bouwer; Kriek Fourie.
3. Notule van vorige vergadering: Op voorstel van Bob Saunders, gesekondeer deur Neels Coertse, word die notule as gelees beskou en goedgekeur.
3. Sake uit die notule:
3.1  Inligtingsbrosjure, vorms en vraelyste: Bob Saunders rapporteer dat (1) die brosjure/vorms gereed is om geimplementeer te word. Die Afrikaanse weergawe sal deur Neels nagegaan word. (2) Bob wil fotos van komiteelede by die lys van komiteelede plaas maar het nog net een van Penny Evans. (3) Hy werk aan ‘n lidvorm. (4) Bob benodig nog produkpryse vir die lys produkte. Lucas onderneem om die pryslys aan Bob te stuur. (5) Bob werk ook aan die brosjure met inligting oor die Beginnerskursus; GGSA se nuwe webwerf; asook ‘n skakel (link) na ons s’n; Dennis Pretorius sal Ferdie van Wyk vra om GGSA se webwerf op te dateer. (6) Die Hobby-X-brief sal vanjaar gebruik word. (7) Die brief aan gewese lede (ou lede) kan vanjaar deur die nuwe Komitee in werking gestel word.
Die voorsitter bedank Bob baie hartlik vir die groot taak wat hy verrig.
3.2  GGSA-plakkate:Druk op  A2 formaat. Bob het die CD en sal die drukwerk doen met die oog op  4 Februarie 2012 se uitstalling by die Roodepoortse Museum. Lucas sal die laminering daarvan laat doen.
4. Beplanning van byeenkomste:
* 22 Oktober 2011: Kursus in Genealogie vir Beginners:Richard, Dennis. Dennis gee terugvoering nadat Lucas die  kursusgangers se kommentaar voorgelees het. Dennis noem dat die kursusgangers die verwelkomingsbrief moet kry. Hy noem verder dat die konsistorie te klein is en nie geskik is vir die aanbied van ‘n kursus nie. Ook dat daar geen tafeldoeke oor die tafels was nie en daar moet moontlik vanjaar twee kursusse aangebied word.
Die voorsitter bedank Dennis, Richard en Margaret vir hulle insette met die kursus.
* 5 November 2011: NUK-vergadering hier by Wes-Gautengtak. Die koste wat ons aangegaan het kan van NUK verhaal word.
* 19 November 2011: Die afsluitingsgeleentheid was heel aangenaam. Neels se “geskenk” moet deur hom aan die verskillende biblioteke versend word. Hy sal ook die verkoopprys van die CD’s vasstel.
Datums vir Takbyeenkomste in 2012:
21 Januarie: Spreker: Neels Coertse oor die Armesorgvraagstuk van die dertigerjare. (Depressiejare).
4 Februarie: Museum- en Genealogiedag van 09.00 – 15.00 by die Roodepoortse Museum. Noord-Transvaaltak en Isabel Groesbeek kom. Die koste van R500 is vir ons verlaag deurdat daar R200 van die ander deelnemers inbetaal is. Hierdie uitstalling bring vir ons Tak en die GGSA publisiteit en blootstelling. Ons bou ook verhoudinge met die plaaslike Museum. Ons kry goeie media-blootstelling.
18 Februarie: Tak se Algemene Jaarvergadering. Besluit dat Dennis ‘n aanbieding oor die Begrafnisbriefieprojek sal aanbied en dat lede hul briefies kan bring om ingeskandeer te word. Die briefies sal dan aan Hobbie Stoffberg, die projekleier, gestuur word.
29 Feb – 4 Maart: Hobby-X-uitstalling by die Dome. Lucas onderneem om weer aan die hoof te staan van die uitstalling daar. Later sal medewerkers gevra word. Lucas noem dat die skerm aan die Tak deur sy seun geleen word. Daar word besluit dat die sekretaris  die NUK skriftelik sal nader  om ‘n donasie vir T-hemde wat by Hobby-X gedra sal word. Daar is heelwat GGSA-hemde by Lucas beskikbaar. Die prys moet nog bepaal word.
16 – 17 Maart 2012: NUK-Algemene Jaarvergadering by UNIONDALE, gereël deur eGGSA. Besluit dat Bob Saunders en Lucas Rinken die Tak daar sal verteenwoordig.
17 Maart: Spreker: Christoff  Erasmus oor “Genetiese voorouer bepaling van die Afrikaner populasie in Suid-Afrika: Verband tussen stambome en genetiese inligting.”
Die volgende sake staan oor:
21 April: Spreker: Alan Jeffrey van die Brenthurst Library  praat oor: “The preservation/conservation of old documents, photographs, pictures, etc.”  Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, om 14.00. Daar word besluit dat ons‘n besoek aan hulle biblioteek reël.

Please Note: “Members should bring in examples of the things they have, it makes it much easier for everybody if there are things to look at and discuss.  Alan does not have a standard ‘lecture’ on conservation/preservation.  It would help if there was a variety – books, albums, framed pictures, photographs etc.”  
19 Mei: Moet nog beplan word:
16  Junie: (Vakansiedag – Moet ons skuif?) Werkswinkel oor eie navorsingsprobleme: Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin.
21 Julie: Moet nog beplan word.
18 Augustus: Moet nog beplan word.
15 September: ‘n Takbesoek aan die ABO-Museum, Bloemfontein kan deur die nuwe komitee oorweeg word.
1 September :Van 09.00 af:  Die nuwe komitee moet besluit of ons weer ‘n stalletjie sal  beman, ten bate van ons tak, by die Genealogie- en Familie-erfenisfees by Ned.Geref.Kerk Lynnwoodrif, Pretoria, soos gereël deur Isabel Groesbeek.
29 September: Genealogiedag by die Roodepoortse Museum se Erfenisdagviering, om 11.00 – 16.00. Die nuwe komitee moet besluit of ons weer ‘n stalletjie sal  beman, ten bate van ons tak.
6 Oktober:  Beginnerskursus in  Genealogie / Gevorderde kursus in Genealogie. Die nuwe komitee moet besluit of ons weer ‘n kursus wil aanbied.
20 Oktober: Werkswinkel oor eie navorsingsprobleme: Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, 14.00.
17 November: Afsluiting: Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, om 14.00.
                                                                                                                                          
Die nuwe komitee sal daarop gewys word dat die programdatums vir 2012  TENTATIEF is en moet dus deur die nuwe Komitee bevestig word, behalwe waar daar reeds met sprekers gereёl is.

5. Verslae:
**** NB: Voor 19 Januarie 2012 moet elke komiteelid asseblief ‘n skriftelike verslag oor hul portfolio by die sekretaris indien. Ook asseblief ‘n tesouriersverslag vir die jaar eindigende 31 Desember 2011. 
Skriftelike verslae uitstaande: Voorsittersverslag; Produkverkope en Begraafplaasprojek

5.1  Finansiële geskrewe verslag: Dennis se skriftelike verslag word met groot dank goedgekeur. Daar word besluit dat die sekretaris ‘n brief aan NUK stuur waarin gevra word of takke se waardevolle items onder een polis in die naam van GGSA verseker kan word. Ons Tak se bates is tans nie verseker nie.
5.2  Lidmaatskap: Gerard se skriftelike verslag word met dank aanvaar. Gerard en Dennis sal ‘n ander eposadres, asook faksadres, vir die Tak skep.
5.3  Nuusbrief: Neels se skriftelike verslag word met dank goedgekeur. Neels sal die verkoopprys van die CD’s/DVD’s vasstel. Besluit om dit voorlopig teen R50 elk te verkoop. Hy sal ook skakel met MuseumAfrica vir die plasing van Bybelfotos op die web.
5.4  Biblioteek: Graham en Louise se skriftelike verslag word met groot dank goedgekeur. Bob oorhandig 9 boeke wat ‘n kollega aan ons Tak geskenk het en Lucas onderteken die brief van dank en waardering. Bob word ook bedank.
5.5  Produkverkope: Skriftelike verslag: Uitstaande: Kriek. Besluit dat hy ‘n inventaris opstel van die produkte sodat dit aan die Tesourier oorhandig kan word vir inkorporasie in die jaareind-geldelikeverslae.
5.6  Kommunikasie: Penny se skriftelike verslag word met groot dank goedgekeur. Penny kan ook die artikels wat sy vir die nuusbrief en blog skryf aan die media stuur.
5.7  Begraafplaasoptekening: Skriftelike verslag: Uitstaande. Giel.  Die Metroraad se Parke-afdeling moet ook ‘n kopie kry. Daar word besluit dat ‘n kopie van begraafplase wat opgeteken is, ook in die biblioteek gehou sal word. Besluit dat die werk aan die Panorama begraafplaas by einde Junie 2012 afgehandel sal wees. Daar word kennis geneem dat Peter Moss Giel, John en of Lucas of Bob sal ontvang en die begraafplaasoptekening met hulle sal bespreek. Dennis sal met Isabelle Krause skakel om te hoor of hulle die registers sal fotografeer en ons ‘n kopie daarvan sal gee. Giel moet aan die afhandeling van projekte prioriteite toeken.
5.8  Verversings ens.: Margaret se skriftelike verslag word met groot dank aanvaar. 19 November se Bring-en-Braai, se kostes is deur die tak betaal.        
5.9  e-SAGI: Dennis noem dat daar in 2011 71 e-SAGI’s verkoop is. Hy vra weer dat lede Lucas sal bystaan met e-SAGI aangesien hy dit stoksiel-alleen doen en die Tak die vrugte daarvan pluk. E-SAGI staan tans op 611 000 name.
5.10                      Herman se CD: Gedclean: Gerard werk nog hieraan.
5.11                      Olifant-opeet: Dennis. Staan oor.
5.12                      Inventaris: Penny en Margaret het die inventaris vir breek- en kombuisware op skrif ingedien. Hulle word baie hartlik daarvoor bedank.
6. Komitee vir 2012: Bob is beskikbaar vir die voorsitterpos; Neels verkies om Redakteur van die Nuusbrief te bly; Kriek wil by Produkverkope bly en Giel wil as Begraafplaas-koördineerder aanbly.  Lucas sal as assistent-tesourier vir Dennis help.
Ander komiteelede is bereid om aan te bly op die Komitee:Dennis as Tesourier; Assistent-tesourier Lucas Rinken; Bibliotekaris: Graham; Assistent bibliotekaris: Louise Dick; Sekretaris Ledesake: Gerard; Communication/Blog: Penny sou graag vervang word; Secretary Events: Margaret sou graag vervang wou word maar sal aanbly indien niemand bereid is om oor te neem nie.

Hierdie sake staan oor:
7. Enige ander sake:   7.1 Familiebybels: Neels.
7.2 Richard se voorstel met die oog op sprekers oor eie navorsing.
7.3 Mentors
7.4 Lede eie navorsing vanjaar vir biblioteek gee.
7.5 Uitstappies vanjaar
7.6 Vergadering oor lede se vrae
8. Verdaging: Die vergadering verdaag om 13.45 om die Takvergadering by te woon.


Notule as gelees beskou, GOEDGEKEUR en geteken op .......................... 2012

.....................................         ....................................
Voorsitter                                Sekretaris

Notule van die Takvergadering, gehou om 14.00 op 21 Januarie 2012, in die Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers.

Teenwoordig: Lucas Rinken (voorsitter); Neels Coertse (Spreker); Louise Dick; Graham Southey; Hennie en Marie van Aswegen; Barbara Bouwer; Louw du Plessis; Herman en Anna Esterhuizen; Penny Evans; Richard Ford; Margaret Humphries; Hennie le Roux; Joe le Roux; Gerard Marloth; Giel Nel; Pieter Oosthuizen; Dennis en Minnie Pretorius; Christa Roberts; Bob Saunders; Colin Steyn; Robyn Templeton; Gwyneth Thomas; Johan Lourens; Petro Meyer; Elizabeth Lawrence; Elmarie Pieterse; Johan Lourens (besoeker); Richard Wolfaardt; Iris en John Stephens.(33)

1.Verwelkoming: Die voorsitter verwelkom almal teenwoordig en in die besonder vir Elmarie Pieterse en Johan Lourens (besoeker).
2. Verskonings: Ruth Jobson; Lindsey Goslin; Lynette Pratt; Kriek Fourie; Ilse van Zyl; Frans en Donna Viljoen; Elsabe Calitz.
3.Afkondigings:
Verjaardae: 25 Jan. – Graham SOUTHEY; 26 Jan. – Louise DICK; 4 Febr. – Hennie LE ROUX en Donna VILJOEN
Oorhandiging van Merietesertifikate: Die voorsitter oorhandig merietesertifikate aan Barbara Bouwer; Louise Dick; Richard Ford; Gerard Marloth en Bob Saunders.
4 Februarie 2012: Genealogie- en Museumdag by die Roodepoortse Museum - 09.00 – 15.00
18 Februarie 2012: Ons Tak se Algemene Jaarvergadering om 14.00 hier. Ons nuwe komitee word dan gekies daarom is dit uiters belangrik dat elke lid daar sal wees en sal sorg dat die jaargeld van R200 (posafgelewerde Familia) 0f R150 (elektroniese Familia) betaal is.
Voorstelle (Suggestion Box)
Vergadering vandag: Spreker: Neels Coertse oor die Armesorgvraagstuk van die Dertigerjare (Depressiejare).
Die voorsitter stel Neels aan die woord.
4. Toespraak deur Neels Coertse oor Die Armesorgvraagstuk van die Dertigerjare.
5. Dankwoord: Die voorsitter bedank Neels baie hartlik vir die baie interessante toespraak.
6. Verdaging vir verversings: Die vergadering verdaag om 15.30 om verversings te geniet. Margaret en die dames word baie hartlik bedank vir die verversings.

Notule as gelees beskou, GOEDGEKEUR en geteken op .......................... 2012

.....................................                ....................................

Voorsitter                                        Sekretaris